17. prosince 2018 postihla zimní stadion Lovosice havárie tepelného výměníku. Od té doby sportoviště nefunguje. Oprava zařízení bude náročná a vyžádá si přesun technologie chlazení. Pro tuto sezónu je provoz ukončen.

 

Chlazení ledové plochy je prováděno nepřímým způsobem pomocí teplonosné látky, kterou je solanka. Toto médium je chlazeno odparem čpavku v deskovém výměníku. Při havárii došlo s velkou pravděpodobností k prasknutí titanových desek výměníku a k následné kontaminaci solanky čpavkem. Výparníky z roku 2003 jsou dle technické specifikace na pokraji životnosti. Další neznámou, která komplikuje spuštění provozu, je stav ostatního zařízení a to především kanálu vedoucího ze strojovny chlazení na ledovou plochu.

Havarijní situaci řešila rada města Lovosice. Jako nejlepší varianta bylo nakonec vybráno přesunutí strojovny chlazení do vyšších pater zimního stadionu. „Podle objemu tepelných ztrát na kanálu vedoucím na ledovou plochu se dá odhadnout, že stav tohoto zařízení je ve velmi špatném stavu. Z doporučení odborné firmy Refri systémy s.r.o., se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která se systémy na zimním stadionu zabývala již v minulosti, jasně vyplývá, že nejjednodušší a nejekonomičtější variantou pro udržitelný provoz zařízení do budoucna je odpojit vadné chladící kanály a celý systém přesunout do vyšších míst v budově,“ vysvětlil Milan Dian, starosta města s tím, že nové umístění systémů zabrání poškození případnými povodněmi.

Pro přesun chlazení bylo do návrhu rozpočtu na rok 2019 vyčleněno téměř 9 mil. Kč. Oprava zařízení se bude skládat ze dvou částí a to samotné opravy a repasování technologie, jejího přesunutí na nové místo a také ze stavební části, kdy by mělo dojít k úpravě vnitřních prostor a vybudování přístavby budovy.  Již v roce 2018 bylo, v návaznosti na havárie ze sezóny 2016/2017, zadáno zpracování projektové dokumentace na stavebně technické řešení systémů chlazení stadionu. Projektová dokumentace je hotová a připravená pro zadání veřejné zakázky.

Koncepce přesunu technologie vychází ze společného návrhu společnosti Refri systémy s.r.o. a Line architektura, s.r.o. Navržená koncepce kromě optimalizace provozu strojovny chlazení a využití odpadního tepla řeší také umístění strojovny z hlediska možných záplav. Z tohoto důvodu je v projektové dokumentaci strojovna chlazení se zařízením obsahujícím čpavek umístěna do druhého nadzemního patra,“ upřesnil Stanislav Hruza, ředitel Technických služeb města Lovosice. V přízemí objektu, který bude přistaven ke stávající hale, bude umístěno kompletní vodní hospodářství. Kondenzátor by měl být umístěn na střeše strojovny v třetím patře. Potrubí mezi jednotlivými podlažími budou vedeny ve vertikální šachtě procházející od prvního až do třetího nadzemního patra.

Pro vybavení strojovny chlazení bude využito částečně přemístěné zařízení ze stávající strojovny. Kromě tohoto zařízení bude strojovna vybavena novým deskovým výparníkem pro nové chladící médium a celým komplexním systémem využití odpadního tepla a odpadní vody ze sněžné jámy. „S nadsázkou se dá říct, že jediným pozitivem na celé záležitosti je, že solanka bude vyměněna za ekologičtější chladící médium. Její likvidace je velice nákladná, z toho důvodu se v původním projektu počítalo s jejím dalším použitím, což je nyní nemožné,“ uvedl Hruza.

Požadovaný chladicí výkon a teplotní úrovně budou převzaty ze stávající specifikace chladicího systému a skutečných provozních hodnot. Chladicí zařízení bude vybaveno dvěma šroubovými kompresory, z nichž každý bude pracovat samostatně. Kondenzace čpavku bude zajišťována v odpařovacím kondenzátoru, který byl předmětem rekonstrukce stávajícího zařízení z roku 2017.

Navrhovaná přístavba objektu zimního stadionu by měla zahrnovat i rekonstrukce zázemí „rolbárny“ pro přípravu ledu. Přístavba by měla být postavena na přilehlé zpevněné ploše v blízkosti vstupu do zázemí zimního stadionu na místě původního arkýře. Půdorysně se má jednat o lichoběžník, který by mohl být výhledově protažen do tvaru trojúhelníku a to dle zpracované studie pro celkovou rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu s ubytovnou, kterou město do budoucna plánuje.

Pro přístup do patra objektu bude zřízeno dočasné kovové venkovní schodiště, které by mělo být zrušeno po případné rekonstrukci budovy. Plochá střecha bude využita pro osazení kondenzátoru chlazení. Povrch přístavby bude tvořit omítka v odstínu bílé nebo béžové barvy. Kovové konstrukce budou opatřené systémovým venkovním nátěrem (odstín tmavě šedá). Přístavba obsahuje 2 podlaží, přičemž v druhém patře bude umístěna hlavní část technologie chlazení a to z důvodu možných povodní. Úroveň podlahy druhého nadzemního patra byla navržena dle známé maximální výšky hladiny povodně z roku 2013. Přízemí bude přístupné jak z venkovního prostoru, tak z prostoru zázemí „rolbárny“. Druhé podlaží bude přístupné buď vnitřním, nebo venkovním schodištěm. Venkovní schodiště bude zřízeno především pro potřeby dopravy, údržby a servisu technologie chlazení.

V tuto chvíli probíhá řízení pro stavební povolení a příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení. Veřejná zakázka se bude soutěžit zvlášť pro stavební část a zvlášť pro technologii. Již v tuto chvíli musíme spěchat. Na realizaci je pouhých sedm měsíců, a pokud se nepodaří zakázku hladce vysoutěžit a včas začít, budeme muset postupovat podle krizového scénáře. Tím je oprava a dodávka technologie implementovaná do stávajících prostor. Souběžně s tím by probíhala stavební část a přesun technologie by se uskutečnil až v dalším roce. Budeme se nicméně snažit zvládnout celý přesun již letos,“ dodal starosta.

Havárie není první závadou zastaralého chladícího zařízení. Sezónu 2016/2017 provázely potíže na kompresorech. Jejich provoz byl problematický a vyžádal si několik nenadálých oprav ještě v průběhu sezóny. V letní pauze (2017) město nechalo vadný systém opravit. Repasování spočívalo především v opravě kompresorů, náhradě vodou chlazených kondenzátorů za odpařovací kondenzátory a v dodávce a montáži technologie. Součástí oprav systému byla dále náhrada stávající detekce úniku čpavku, vyměněn byl vadný spínač průtoku solanky a čerpadlo solanky. Do odstranění havarijního stavu bylo z rozpočtu města v roce 2017 investováno více jak 2,2 mil. korun.

Lovosický zimní stadion pochází ze začátku 70. let minulého století. Před tím zde byla pouze otevřená ledová plocha. V sedmdesátých letech byl led zastřešen a až později následovalo dostavění tribun. Zimní stadion byl poničen několika povodněmi, ty největší se jeho zdmi prohnaly v letech 2002, 2007 a naposledy v roce 2013. Po povodních byla budova vždy opravena, ale jen v rámci pojistné události do původního stavu.

Zimní stadion je zpravidla v provozu zhruba od přelomu září a října až do března. Náklady za sezónu se pohybují kolem 4 milionů korun. V těchto nákladech jsou zahrnuty: energie, materiál, ale také opravy a udržování nebo mzdové náklady zaměstnanců. Provoz je hrazen z výnosů pronájmu ledové plochy, vstupného za veřejné bruslení a z rozpočtu města. Hlavní část nákladů, zhruba ¾, hradí město Lovosice.

V tuto chvíli děláme vše pro to, aby byl provoz zimního stadionu spuštěn na podzim tohoto roku,“ sdělil ředitel Technických služeb města Lovosice.

Provoz zimního stadionu byl přerušen havárií

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků