Lovosický dnešek je informační měsíčník města Lovosice, vycházející v nákladu 5 000 kusů distribuovaný do všech domácností ve městě zdarma.

Vydavatel:

Centrum kultury Lovoš, se sídlem 8. května 13, 410 02 Lovosice.
IČ: 00830186. Povoleno ministerstvem kultury pod č. E 11617.

Redakce:

Šéfredaktor: Mgr. Petra Adamíková

Zodpovědný zástupce vydavatele: Tony Vávra

Redaktoři: Radim Tuček (tuc), Ing. Eva Hozmanová (hz)

Redakční rada Lovosického dneška:
Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města,
Jiří Motl, místostarosta města,
Mgr. Petra Adamíková, tisková mluvčí,
Ing. Ondřej Kounovský, zodpovědný zástupce vydavatele,
Daniela Kekrtová, vedoucí LOVO Divadla,
Tony Vávra, předseda Komise kultury a cestovního ruchu,
Radim Tuček, redaktor.

Inzerce

Inzerci přijímá redakce na e-mailu: sefredaktor@meulovo.cz

Tisk zabezpečují Ústecké tiskárny s.r.o.

Ceník inzerce

(ceny jsou uvedeny bez DPH):

Celá strana  (200 x 260 mm): 8 000 Kč
Půl strany (200 x 130 mm): 4 200 Kč
Čtvrt strany (100 x 130 mm): 2 500 Kč
Osmina strany (100 x 65 mm):   1 500 Kč

Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo články redakčně krátit. Autoři příspěvků jsou zodpovědní za obsah článků.