Slavnostní vernisáž obrazů Antonína Baráka proběhla v úterý 4. dubna ve velkém sále Pfannschmidtovy vily v Lovosicích. Výstavu zahájila vedoucí knihovny Zdeňka Černá. Na pana ředitele Baráka zavzpomínala Miroslava Dostálová, jejíž rodiče se s malířem přátelili. Svou procítěnou řeč zakončila přípitkem na památku výborného malíře a skvělého člověka, oblíbeného všemi generacemi.  Jeho přátel přišlo přes třicet a byli to ti, kteří se jeho památce přišli poklonit a zavzpomínat. Z Litoměřic dokonce přijel jeho bývalý kolega profesor Vladimír Frühauf. Vytvořily se hloučky pamětníků, pan Barák byl v Lovosicích opravdu oblíben. Všichni na něho vzpomínali s láskou a úctou.  Vernisáž výstavy čestného občana Lovosic. Antonína Baráka proběhla v knihovně opravdu důstojně a zaznamenala ji i regionální televize. Pan ředitel by měl radost. Škoda jen, že nepřišly zazpívat Letušky, školní sbor ZŠ Antonína Baráka.

Malování bylo jeho největší láskou.Vystavené obrazy jsou převážně z toulek po Českém středohoří, nechybí Milešovka, Hazmburk, U Labe, Zima ve Středohoří, Podzimní nálada… Krajinu Ant. Barák maloval v panoramatických podélných formátech. Na výstavě jsou obrazy ze sbírky pana Petra Urbana. Jsou malovány různými technikami – tempera, akvarel, pastel… Z dalších motivů mohli návštěvnici vidět hrad Trosky, květiny a vesnické motivy. Několik obrazů z jeho cyklů Křížová cesta a Katedrály bylo otištěno v Lovosickém dnešku v roce 1997. Tehdy byl vydán i kalendář s obrazy Českého středohoří. Na dubnovém zasedání Městského zastupitelstva v roce 1997 byl bývalý ředitel školy v. v. a malíř Českého středohoří Antonín Barák jmenován čestným občanem města Lovosice.

Ze života A. Baráka (* 2.4.1917 v Čáslavi, + 15.8.1999 v Lovosicích)

Antonín v Čáslavi vystudoval učitelský ústav s aprobací matematika a výtvarná výchova – maturoval zde 6. června 1936. 1. září 1936 nastoupil místo učitelského praktikanta v Břežanech u Velimi a později učil na obecné a měšťanské škole v Zásmukách. V listopadu 1937 dostal místo na státní měšťanské škole s českým vyučovacím jazykem v Lovosicích. 4. listopadu se stal konečně výpomocným učitelem a poprvé vkročil do Obecné a měšťanské školy Dr. Miroslava Tyrše v Lovosicích.

Kromě malování patřila mezi jeho zájmy i kultura v nejširším smyslu slova a divadlo. Již před válkou byl členem pěveckého souboru Foerster a působil i v ochotnickém souboru, kde nejen hrál, ale také pořizoval výpravu. Z Lovosic odejel mezi posledními Čechy, 10. října 1938, a vrátil se domů do Čáslavi. Po válce se opět do Lovosic vrátil, zapojil se do činnosti Osvětové besedy, působil v ochotnickém souboru, organizoval recitační pásma a účastnil se různých literárních pořadů.

V roce 1960 se stal prvním ředitelem nové školy se sedmnácti třídami, 3. ZDŠ. V roce 1968 se A. Barák zapojil do obrodného procesu. Dne 29. června 1968 se v Secheze  konala konference, kde se připravoval mimořádný XIV. sjezd  Komunistické strany Československa. Bylo stanoveno, že za okres půjde na sjezd 14 delegátů. Mezi nimi byli z Lovosic zvoleni: Vojtěch Matějček (ředitel státního statku), Ing. Miloslav Kessler (podnikový ředitel Sechezy) a Antonín Barák (ředitel 3. ZDŠ), který byl zároveň navržen na člena ÚV KSČ. Mimořádný sjezd byl za všeobecného neklidu svolán narychlo rozhlasem na 22. srpna 1968, ačkoliv se měl původně konat až 9. září 1968. Dostavili se jen někteří delegáti, zvlášť málo delegátů bylo ze Slovenska. Poté v roce 1970 prožíval ředitel Barák těžké období. Pro svůj občanský postoj v letech 1968 – 1969 byl zbaven místa ředitele tehdejší 3. ZDŠ a poslán okamžitě do důchodu. Vytvořil v té době cca padesátidílný cyklus obrazů, v podstatě jakousi křížovou cestu. Potom pracoval jako brigádník na státním statku a později i občas ve škole. Po roce 1989 se s nadšením zapojil do práce Občanského fóra. Později se stal  dopisovatelem Lovosického dnešku.

15. srpna roku 1999 Antonín Barák zemřel. Koncem roku 1999 byla v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice uspořádána výstava z jeho děl a na úvodní vernisáži na něj vzpomínali jeho kolegové a přátelé z řad pedagogů i malířů. Při oslavách 40. výročí otevření školy v říjnu 2000 si pedagogický sbor vytýčil cíl, školu nově pojmenovat po bývalém řediteli školy, čestném občanu města Lovosice, panu Antonínu Barákovi. Oficiálně nový název školy – Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích – vstoupil v platnost dnem 1.9.2001. Dosud na něj vděčně vzpomínají jeho bývalí žáci a přátelé.

Autor: Eva Hozmanová, foto Ing. Lonský

Antonín Barák nemaloval jen České středohoří (výstava obrazů k 100. výročí narození čestného lovosického občana)

Procházení příspěvků