K 3.březnu 1991 se uskutečnilo na celém území České a Slovenské Federativní Republiky na základě usnesení vlády ČSSR č. 124 ze dne 28. května 1987, usnesení vlády ČSR č. 218 ze dne 15. září 1987 a usnesení vlády SSR č. 199 ze dne 11. září 1987. Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc ze soboty 2. března na neděli 3. března 1991; tato doba byla stanovena usnesením vlády ČSFR č. 186 ze dne 22. března 1990, usnesením vlády ČR č. 119 ze dne 2. května 1990 a usnesením vlády SR č. 240 ze dne 23. května 1990.

Český statistický úřad organizoval provedení sčítání na území České republiky. Na území jednotlivých okresů České republiky byly organizačním centry oblastní statistické orgány. Vlastní sčítání provedly v souladu s ustanoveními § 10 zákona č. 21/1971Sb., ve svých územních obvodech obecní, městské, obvodní a okresní úřady za pomoci okresních a městských komisí pro sčítání se širokým aktivem sčítacích komisařů a revizorů. Přípravu podkladů pro ústřední zpracování definitivních výsledků sčítání zabezpečily republikové statistické úřady ve spolupráci s Podniky výpočetní techniky. Celostátní zpracování výsledků zabezpečil Federální statistický úřad.

Sčítání podléhaly všechny osoby, které měly v době sčítání trvalý pobyt na území ČSFR nebo se zde dočasně zdržovaly, všechny domy včetně neobydlených a další objekty označené popisným číslem i nouzová obydlí, ve kterých v rozhodný okamžik sčítání někdo přenocoval. Sčítání obyvatelstva v bytech bylo provedeno pomocí sčítacích archů. Domy byly sčítány vyplněním domovního listu. Sčítání bylo provedeno převážně metodou samosčítání, kdy samo obyvatelstvo vyplnilo příslušné sčítací tiskopisy.

1970 1980 1991
Okres Litoměřice 119 621 113 883
Spádová oblast Lovosice 20 493
Město Lovosice 9775 10 449 9 708
Město Roudnice nad Labem 4991 13 544
Město Litoměřice 26 000
Ženy tvořily v Lovosicích více než polovinu obyvatelstva, 51,4 %.
Průměrný věk dožití v okrese v roce 1991 muži – 66 let ženy – 73,7 let

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a společenské skupiny 1991  (52,8 %)

Společenská skupina Muži Ženy        Celkem
Dělníci v zemědělství 80 29 109
Dělníci ostatní 1658 969 2627
Zaměstnanci 884 1472 2356
Členové zem družstev 23 13 36
Členové LVD 32 19 51
Sam. hosp. rolníci 1 3 4
Sam. činní ostatní 52 21 73
Zaměstnavatelé 4 1 5
Ostatní a nezjištěná 40 35 75
Úhrn 2774 2562 5336

Údaje byla převzaty z publikace Sčítání lidu, domů a bytů 1991, okres Litoměřice, vydal Český statistický úřad, okresní statistická správa Litoměřice 30.11.1992, čj. 284/92

Do nultého čísla měsíčníku Lovosické listy jsem v září 1991 o sčítání napsala článek „Trocha statistiky nikoho nezabije“ a v závěru jsem uvedla, že Lovosice mají celkem 106 neobydlených bytů (rekonstrukce a přestavba 35, změna vlastníka 27 a ostatní – nezjištěné důvody). Byl na to poměrně velký ohlas a o neobsazené byty patřičný zájem. Hned v dalším čísle radnice uvedla, že číslo 106 je vcelku správné, ale že 15 bytů je v Tovární 2 v rekonstrukci, 5 bytů je hygienicky závadných, 4 bytové jednotky byly připraveny v objektu u hřbitova do aukce, 19 bytů je v rekonstrukci a 50 bytů je v soukromých domech. Celkem tedy 93 bytů. Článek nebyl nepodepsán. Kam se podělo těch zbylých 13 bytů se čtenář nedozvěděl.

Sčítání lidu, domů a bytů 1991

Procházení příspěvků